1. General 

Dessa allmänna användarvillkor ("Villkor") ingås av och mellan dig och Atlantic Pet Products. Med tanke på din användning av och tillgång till denna webbplats (och löftena och skyldigheterna häri, och med avsikt att vara juridiskt bunden, samtycker du och Atlantic Pet Products härmed till följande: Din tillgång till och användning av Atlantic Pet Products webbplats omfattas av dessa villkor, liksom eventuella ändringar som utfärdats av Atlantic Pet Products till dessa villkor , och alla tillämpliga lagar och förordningar. GENOM ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS GODKÄNNER OCH KOMMER DU ATT ANSES VARA BUNDEN AV DESSA VILLKOR. Om du inte vill vara bunden av dessa villkor ska du inte använda webbplatsen Atlantic Pet Products.


Atlantic Pet Products ger bland annat information om olika produkter och tjänster och möjlighet att få ytterligare information om dessa produkter och tjänster eller att köpa dem. Dessa villkor och informationen i Atlantic Pet Products åsidosätter inte på något sätt villkoren för ditt köp av någon produkt eller tjänst förutom vad som uttryckligen anges häri. I den mån något område inom Atlantic Pet Products innehåller specifika villkor för dess användning ("Specifika villkor"), är dessa specifika villkor utöver dessa villkor. I den mån det finns en direkt konflikt mellan dessa villkor och de specifika villkoren ska de specifika villkoren gälla.


2. Ändringar i villkoren
 
Atlantic Pet Products ska när som helst och utan förvarning, efter eget gottfinnande, ha rätt att revidera dessa villkor eller att införa nya villkor för tillgång till eller användning av Atlantiska sällskapsdjursprodukter. Sådana revideringar och tillägg träder i kraft omedelbart efter det att de har underrättats om detta, vilka kan göras på något sätt, inbegripet men inte begränsat till att offentliggöra de reviderade eller ytterligare villkoren för Atlantiska sällskapsdjursprodukter. Du är ansvarig för att PetMountain.com regelbundet för eventuella ändringar av detta avtal som kan påverka dina rättigheter eller skyldigheter härunder. Du samtycker till att du ska anses vara underrättad om och bunden av eventuella ändringar av Atlantic Pet Products till dessa villkor. ALL ÅTKOMST ELLER ANVÄNDNING AV DENNA WEBBPLATS AV DIG EFTER MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR ELLER TILLÄGG TILL DESSA VILLKOR SKA UTGÖRA OCH ANSES VARA DITT SAMTYCKE TILL SÅDANA REVIDERINGAR ELLER TILLÄGG. Ingen ändring av dessa villkor av någon annan part än Atlantic Pet Products ska vara giltig eller verkställbar mot Atlantic Pet Products om inte Atlantic Pet Products uttryckligen har godkänt det i ett skriftligt undertecknat av en vederbörligen auktoriserad officer för Atlantic Pet Products.


3. Uppsägning
 
Dessa villkor träder i kraft tills de sägs upp av Atlantic Pet Products. Atlantic Pet-produkter kan säga upp dessa villkor utan föregående meddelande och när som helst. I händelse av uppsägning har du inte längre behörighet att få tillgång till Atlantic Pet Products och de begränsningar som åläggs dig med avseende på innehållet, och ansvarsfriskrivningar, ersättningar och begränsningar av skulder som anges i dessa villkor ska överleva uppsägning. Atlantic Pet Products ska också ha rätt att utan förvarning och när som helst avsluta Atlantiska sällskapsdjursprodukter eller någon del därav, eller produkter eller tjänster som erbjuds via Atlantic Pet Products, eller att säga upp någon individs rätt att få tillgång till eller använda Atlantiska sällskapsdjursprodukter eller någon del därav.


4. Efterlevnad av lagar
 
Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar, förordningar och förordningar om din användning av Atlantic Pet Products och ditt köp av artiklarna på Atlantic Pet Products.


5. Innehåll
 
Text, bilder, fotografier, grafik, logotyper, illustrationer, beskrivningar, data och annat material som tillhandahålls på Atlantic Pet Products , liksom valet, monteringen och arrangemanget av dessa, kallas gemensamt "Innehållet". Innehållet kan innehålla fel, utelämnanden eller typografiska fel eller vara inaktuellt. Atlantic Pet-produkter kan ändra, ta bort eller uppdatera innehåll när som helst och utan föregående meddelande. Innehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och är inte bindande för Atlantiska sällskapsdjursprodukter på något sätt utom i den utsträckning det uttryckligen anges vara det. Om inget annat anges skyddas allt innehåll av upphovsrätt, varumärken, servicemärken och andra äganderätter som ägs av Atlantic Pet Products eller av tredje part som har licensierat sin användning till Atlantic Pet Products. Du får endast visa och använda Innehållet för dina personuppgifter och för shopping och beställning på Atlantic Pet Products, och för inget annat ändamål, och du ska behålla alla upphovsrättsliga och andra äganderättsmeddelanden intakta. Med undantag för vad som anges i ovanstående ger Atlantic Pet Products inte dig eller någon person någon rätt att använda, reproducera, kopiera, modifiera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera, skapa härledda verk, offentligt utföra eller distribuera på något sätt, metod eller process över huvud taget, nu känd eller härefter utvecklad, något av innehållet på eller överförs via Atlantic Pet Products , inklusive utan begränsning genom att överföra , hämta eller på annat sätt kopiera innehåll till en diskenhet eller annat lagringsmedium. All användning av Innehållet, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor eller som på annat sätt uttryckligen tillåts i innehållet eller skriftligen undertecknat av Atlantic Pet Products, är strängt förbjuden.


6. Länkade tredjepartswebbplatser
 
Länkar till andra webbplatser som drivs av tredje part, inklusive Atlantic Pet Products-leverantörer, utgör inte sponsring, godkännande eller godkännande av Atlantic Pet Products av innehållet, policyerna eller praxisen på sådana länkade webbplatser. Länkade webbplatser drivs, kontrolleras eller underhålls inte av Atlantic Pet Products , och Atlantic Pet Products ansvarar inte för tillgänglighet, innehåll, säkerhet, policyer eller praxis för länkade webbplatser, inklusive utan begränsning sekretesspolicyer och praxis. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för din bekvämlighet, och du kommer åt dem på egen risk.


7. Priser / Beställningar
 
Alla priser som visas på Atlantic Pet Products är noterade i amerikanska dollar. Atlantic Pet Products kan begränsa leveransen till adresser inom USA och Kanada. Atlantic Pet Products kommer att lägga till frakt- och hanteringsavgifter och tillämplig omsättnings- / användningsskatt. Atlantic Pet Products förbehåller sig rätten att utan förvarning avbryta eller ändra specifikationer och priser på produkter och tjänster som erbjuds på Atlantic Pet Products utan att ådra dig någon skyldighet. Produkter som visas på denna webbplats är tillgängliga medan leveranserna varar. Beskrivningar av eller hänvisningar till produkter eller tjänster på Atlantic Pet Products innebär inte godkännande av den produkten eller tjänsten, eller utgör en garanti från Atlantic Pet Products. Kvittot från dig på en orderbekräftelse utgör inte Atlantic Pet Products godkännande av en beställning. Innan Atlantic Pet Products godtar en beställning kan det krävas kontroll av informationen. Atlantic Pet Products förbehåller sig rätten när som helst efter mottagandet av din beställning att acceptera eller avvisa din beställning, eller någon del därav, även efter att du har fått en orderbekräftelse från Atlantic Pet Products, av någon anledning. Atlantic Pet Products förbehåller sig rätten att begränsa orderkvantiteten på alla artiklar och att vägra service till någon kund utan föregående meddelande. I händelse av att en produkt eller tjänst listas till ett felaktigt pris på grund av leverantörsprisinformation eller typografiskt fel, ska Atlantic Pet Products ha rätt att vägra eller avbryta beställningar som gjorts för den produkt som anges till felaktigt pris, oavsett om beställningen har bekräftats och ditt kreditkort debiteras. Om ditt kreditkort redan har debiterats för köpet och din beställning annulleras, ska Atlantic Pet Products omedelbart utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto till det felaktiga priset.


8. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning för denna webbplats och innehåll
 
ATLANTIC PET-PRODUKTER GÖR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER ALLS MED AVSEENDE PÅ Atlantic PET PRODUCTS WEBBPLATS ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE TILLGÅNGEN TILL NÅGON WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET, INFORMATIONEN OCH MATERIALET PÅ DEN ELLER NOGGRANNHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN ELLER AKTUALITETEN FÖR DET INNEHÅLLET, INFORMATIONEN OCH MATERIALET. Atlantic Pet-PRODUKTER GARANTERAR INTE HELLER ELLER INTYGAR ATT DIN TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDNING AV ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FRI FRÅN FEL ELLER UTELÄMNANDEN, ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER ELLER NÅGON LÄNKAD WEBBPLATS ÄR FRI FRÅN DATORVIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE TILLHANDAHÅLLS ALLT INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ DENNA WEBBPLATS TILL ANVÄNDARE "I DESS FORM", UTAN NÅGON GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG, SÄKERHET ELLER NOGGRANNHET. "I SIN TUR"-VILLKORET FÖR INNEHÅLL GÖRS UTTRYCKLIGEN ETT VILLKOR FÖR VARJE TRANSAKTION SOM UPPSTÅR GENOM ELLER TILL FÖLJD AV ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar när det gäller uteslutning av underförstådda garantier. ATLANTDJURSPRODUKTER, DESS LEVERANTÖRER ELLER DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER får under inga omständigheter vara ansvariga gentemot dig eller tredje part för direkta, indirekta, följdskador, oförutsedda skador, särskilda skador eller straffskador, vare sig i avtal eller i skadestånd, inbegripet vårdslöshet, som på något sätt uppstår i fråga om tillgång till eller användning av eller oförmåga att få tillgång till eller använda atlantiska sällskapsdjursprodukter eller någon länkad plats eller dess innehåll. , INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORADE VINSTER, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA UPPGIFTER OM DATORSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.


9. Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning för produkter och tjänster
 
Vi vill att du ska vara helt nöjd med ditt köp av Atlantic Pet Products. Om du av någon anledning inte är helt nöjd med en produkt du köpte på Atlantic Pet Products, returnera bara varan inom 30 dagar efter mottagandet för utbyte eller full återbetalning av inköpspriset. Återbetalningar kommer att utfärdas på samma sätt som beställningen betalades. Efter 30 dagar måste alla returer, utbyten, service och support hanteras direkt mellan dig och tillverkaren. Många produkter är förpackade med tillverkarens garanti- och serviceinformation som beskriver specifika villkor. Tillverkarnas garantier kan variera från produkt till produkt.


ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM SÄLJS AV ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER OMFATTAS AV TILLÄMPLIGA GARANTIER OCH REPRESENTATIONER FRÅN DERAS RESPEKTIVE TILLVERKARE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ÖVERENSSTÄMMELSE ÅR 2004. FÖLJAKTLIGEN GÖR ATLANTIC PET-PRODUKTER INGEN REPRESENTATION ELLER GARANTI FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM SÄLJS. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES HÄRI FRÅNSÄGER SIG ATLANTIC PET-PRODUKTER UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AV NÅGOT SLAG MED AVSEENDE PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM SÄLJS PÅ ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Observera att vissa jurisdiktioner kanske inte tillåter uteslutning av underförstådda garantier, så vissa av ovanstående undantag kanske inte gäller för dig. Kontrollera dina lokala lagar för eventuella begränsningar eller begränsningar när det gäller uteslutning av underförstådda garantier.


ATLANTDJURSPRODUKTER, DESS LEVERANTÖRER ELLER DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER TREDJE PART FÖR INDIREKTA, FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER STRAFFSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLORADE VINSTER OCH AVBROTT I VERKSAMHETEN, VARE SIG I AVTAL ELLER I SKADESTÅND, INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET, SOM PÅ NÅGOT SÄTT HÄRRÖR FRÅN NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM SÄLJS ELLER TILLHANDAHÅLLS PÅ ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER , ÄVEN OM ATLANTISKA SÄLLSKAPSDJURSPRODUKTER UTTRYCKLIGEN INFORMERAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR ATLANTIC PET PRODUCTS ANSVAR ÖVERSTIGA DET PRIS DU BETALADE FÖR DEN PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ANSPRÅKET.


10. Gottgörelse
 
Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Atlantic Pet Products, Atlantic Pet Products leverantörer och deras dotterbolag och relaterade enheter och deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder och kostnader (inklusive men inte begränsat till rimliga advokatarvoden och domstolskostnader), som härrör från eller i samband med ditt brott mot dessa villkor eller din tillgång till eller användning av Atlantic Pet Products. Den ovanstående gottgörelseskyldigheten ska överleva uppsägningen av dessa villkor och Atlantiska sällskapsdjursprodukter och alla produkter eller tjänster som tillhandahålls dig till följd av eller i samband med din användning av Atlantiska sällskapsdjursprodukter.